links_pijl   Beschrijving van de molens molens

Biotoop strijkmolens in oude staat
De omgeving van de strijkmolens bij Rustenburg is weer in oude staat teruggebracht. In 2011 is de molenbiotoop officieel in gebruik worden genomen. De volgende uitdaging is om de drie molens draai- en maalvaardig te restaureren.

strijkmolen_5

Vanaf de Veldmanbrug bij Rustenburg is er een prachtig uitzicht op de drie statige molens die in een ver verleden water oppompten van de Raaksmaatsboezem naar de Schermerboezem. De molens spiegelen zich in het water van de ringvaart en de wieken tekenen zich af tegen het weidse landschap van de droogmakerij.

De strijkmolens bij Rustenburg maalden het water vanaf 1632 vanuit de Raaksmaatsboezem omhoog richting Schermerboezem. Maar met de uitvoering van het Westfries kanalenplan in 1941 kwam daaraan een einde. Strijkmolen H werd gesloopt, de molenkaai doorsneden en de Schermer Ringvaart verbreed. Daarnaast werd een loskade aangelegd. Omdat de voorsloot werd afgedamd groeide deze dicht, waardoor het leek alsof de molenkaai onderdeel uitmaakt e van de Noordschermerdijk.

De oever tussen de loskade en de Veldmanbrug verruigde in hoog tempo. Er werden bomen geplant rond de loskade en ook de molenkaai werd intensief bebouwd. De molenbiotoop, het gebied rond de drie strijkmolens, raakte steeds verder in verval. De natuurlijke flora en fauna kwam daardoor in het gedrang, terwijl de windvang voor de molens ernstig werd belemmerd. Reden voor Landschap Noord-Holland om actie te ondernemen.

Projectplan
Daarbij had LNH wel de hulp nodig van Stichting Schermer Molens, sinds 2000 eigenaar van de molens en de bijbehorende kaai. Omdat de Stichting ook voorstander is van het in oude luister herstellen van de situatie rond de molens, vonden de partijen elkaar al snel. LNH werkte plannen uit om de omgeving van de molens aan te pakken, de SSM richtte zich op het behoud en de restauratie van de drie strijkmolens.

Het resultaat van de inspanningen was een plan dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de molenbiotoop is hersteld. De komende jaren moeten ook de molens worden gerestaureerd. Het gehele gebied van Strijkmolen L tot aan de Veldmanbrug, dat deel uitmaakt van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur,werd stap voor stap aangepakt. Sloten zijn uitgegraven, rietvelden aangelegd en bomen gekapt. Er is weer ruimte voor vogels om te broeden, een plas-drasgebied voor bijzondere diersoorten en een recreatieruimte voor toeristen.

Molens
De molens zullen weer draai- en maalvaardig worden gerestaureerd. Dat is de verantwoordelijkheid van Stichting Schermer Molens. De komende jaren zal bij de iedere molen de waterloop worden hersteld en een vijzel worden aangebracht, zodat de molens net als vroeger water kunnen oppompen. Onlangs is de middelste molen, Strijkmolen K, grondig gerestaureerd.


Foto’s
Op de foto’s een beeld van de werkzaamheden bij de strijkmolens. Van het kappen van bomen, het uitgraven van de molensloot tot het plaatsen van de nieuwe bruggen. In juni 2011 is gebied officieel geopend.

strijkmolen_7

strijkmolen_6

strijkmolen_3

 

strijkmolen_4

 

Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen