Schermer Molens Stichting

De Schermer Molens Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1-1-’12 een culturele Anbi. Donateurs van culturele Anbi’s hebben vanaf ’12 een extra belastingvoordeel in de vorm van een verruimde giftenaftrek.

RSIN-nummer: 007807508

Contactgegevens:
Schermer Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL SCHERMERHORN

Bestuurssamenstelling:
Klik hier voor Kamer van Koophandel uittreksel.

Beleidsplan:
Hier downloaden

Beloningsbeleid:

In de functie van molenaar-beheerder is 1 personeelslid in dienst.
Baliemedewerk(st)ers, .schoonma(a)k(st)ers, onderhoudsmedewerkers en vrijwillige molenaars kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding.
Bestuursleden genieten geen bezoldiging.

Doelstelling:

  •  Het in stand houden van windmolens, die beschermd worden op grond van de monumentenwet, welke cultuurhistorische waarden bezitten in nauwe samenhang met hun biotoop en gelegen zijn in de Gemeente Schermer.
  • Het beheren en exploiteren van een bezoekerscentrum met een museaal deel met als thema vierhonderd jaar watermanagement in droogmakerij de Schermer.
  • Het bevorderen van het in stand houden en waar mogelijk het laten restaureren van het bemalingssysteem van de droogmakerrij de Schermer.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De activiteiten bestonden voornamelijk uit het op een financieel en economisch verantwoorde wijze in stand houden en exploiteren van 15 molens en 2 woningen alsmede de exploitatie en het beheer van het bezoekerscentrum.

Balans per 31 december 2015:
Hier downloaden

Schermer Molens Stichting

 

 

 


Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen